menu

Trustees, Auditors and Councilors

Trustee

Chief Trustee
Masahiko Yoshida

Executive Trustee
Michinori Suginome

Toshinobu Ohno

Satoshi Minakata

Sensuke Ogoshi

Masaki Shimizu

Kenji Matsuda

Mamoru Tobisu

Yoshiaki Nakao

Auditor

Yasuhiro Aoyama

Shuji Hirosawa

Councilor

Shun-Ichi Murahashi

Tamejiro Hiyama

Yoshito Tobe

Naoto Chatani

Masahiro Murakami

Koichi Fukase

Itaru Hamachi

Takako Yoshida

Megumi Yoshida

 

Steering Committee

Michinori Suginome
Toshinobu Ohno
Sensuke Ogoshi
Masaki Shimizu
Naoto Chatani
Mamoru Tobisu
Yoshiaki Nakao
Itaru Hamachi
Koichi Fukase
Kenji Matsuda
Satoshi Minakata
Masahiro Murakami